DITTO หุ้นน้องใหม่ เปิดเทรดวันแรก ราคาพุ่ง 140% จากราคา IPO

DITTO

DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ช่วงเช้าวันนี้ (6 พ.ค.2564) เป็นวันแรก โดยราคาเปิดตลาดที่ 18.00 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 10.50 บาท หรือ คิดเป็น 140% จากราคาเสนอขาย ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 7.50 บาทต่อหุ้น

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า สำหรับการระดมทุนครั้งนี้บริษัทจะนำไปใช้ขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

โดยวางแผน ขยายศูนย์กระจายการ ให้บริการครอบคลุมในจังหวัดที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เช่น การแปลงเอกสารกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัล จัดทำสารบัญข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา การนำข้อมูลจัดเก็บในระบบบริหารจัดการเอกสาร หรือระบบจัดการข้อมูลขององค์กร เป็นต้น เพื่อให้นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

และจะลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร เพื่อให้บริการบนระบบคลาวด์ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) หรือบริการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการเอกสาร จากทุกที่ผ่านระบบคลาวด์ โดยไม่ต้องใช้งบลงทุนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เอง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าว

DITTO และบริษัทย่อย ประกอบ 3 ธุรกิจหลัก

  1. กลุ่มธุรกิจจำหน่าย และให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร ประกอบด้วย การให้บริการรับบริหารระบบงาน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management Solutions)
  2. ให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ให้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของลูกค้า โดยล่าสุด บริษัทฯได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านไอทีเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

2. กลุ่มธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ ครอบคลุมบริการให้เช่าและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารแก่หน่วยงานราชการและ เอกชน จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ จอ LED อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เป็นต้น โดยในปี 61 ได้ขยายธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบไดร์ฟทรูแบรนด์ HME หนึ่งในแบรนด์ชั้นนำของโลก และขยายธุรกิจระบบจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน (Point of Sales หรือ POS)

3. กลุ่มธุรกิจที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมุ่งเน้นในโครงการที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) และเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทาง ได้แก่ บริการทางวิศวกรรม ออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบท้องฟ้าจำลอง

และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นระบบฉายภาพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ การให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบโทรมาตร (SCADA) สำหรับการชลประทาน เช่น ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เป็นต้น ให้บริการงานระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี เช่น การก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้เป็นสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าราชการ/ เอกชนในกลุ่มธุรกิจที่ 1 และ 2 คิดเป็น 89:11% และ 44:56% ตามลำดับ ส่วนกลุ่มธุรกิจที่ 3 มีลูกค้าเป็นกลุ่มราชการทั้งหมด (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2563) บริษัทมีมูลค่าโครงการที่ยังไม่รับรู้รายได้รวมทั้งสิ้น 379 ล้านบาท และ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 มีงานที่ได้รับคำสั่งซื้อหรือมีการลงนามในสัญญาเพิ่มอีกมูลค่า 38 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 – 2563

บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 422.3 ล้านบาท 773.0 ล้านบาท 986.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 52.8% และกำไรสุทธิ 13.4 ล้านบาท 56.3 ล้านบาท และ 114.2 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ยต่อปี 192.3% เนื่องจากการเติบโตของงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี และธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563

สัดส่วนจากทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล มีสัดส่วนรายได้ 39% ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี สำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ มีสัดส่วนรายได้ 30.7% และธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ มีสัดส่วนรายได้ 30.3%

โดยมีปัจจัยมาจากการขยายตัวของงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี และธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ส่วนภาพรวมตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัลในปี 63-68 คาดว่าจะมีมูลค่าเติบโตจาก 729.1 ล้านบาท เป็น 11,886.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 74.77% ต่อปี

อนึ่ง DITTO มีทุนชำระแล้ว 220 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 360 ล้านหุ้น

และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 และ 26 – 27 เม.ย. 2564 ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 600 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO อยู่ที่ 3,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 28.85 เท่า และภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.26 บาทต่อหุ้น อ่านเพิ่มเติม

บทความแนะนำ