วันอภิวัฒน์สยาม

วันอภิวัฒน์สยาม
วันอภิวัฒน์สยาม

วันอภิวัฒน์สยาม หรือ วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกๆ ปี เป็นวันสำคัญอะไรของไทย แล้วทุกไมทุกคนต้องศึกษาเรื่องนี้ มาดูไปพร้อมๆ กันเลย โดยแรกเริ่ม คือ เกิดจากหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 2475 โดยคณะราษฎร เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2475 มีทั้งหมด 39 มาตราด้วยกัน ดังนั้น วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ได้ถือเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อระลึกถึงการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม จวบจนทุกวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยจากข้อมูลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 20 ฉบับ เคยผ่านการแก้ไขสำเร็จมาแล้ว 22 ครั้ง

1.วัน “อภิวัฒน์สยาม” คืออะไร?

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปกครอง แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ใคร คือ คณะราษฎร?

กลุุ่มผู้คนที่มีอุดมการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศ คำ ว่าสยามประเทศ หรือ ชื่อของประเทศไทย ณ. ตอนนั้น

3.บุคคลสำคัญของ “คณะราษฎร” มีใครบ้าง?

วันอภิวัฒน์สยาม ราษฏรเริ่มก่อตั้งจากกลุ่มนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศล เมื่อปี พ.ศ 2467 มี พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้าผู้ก่อตั้งราษฏร

นักศึกษารวมตัวชุมนุม
นักศึกษารวมตัวชุมนุม

4. ‘อภิวัฒน์’ มีที่ไปที่มาอย่างไร

เรื่องหน้ารู้ในวันอภิวัฒน์สยาม ข้อมูลนี้มาจากบทความเรื่อง (85 ปี การอภิวัฒน์ 2475: ทัศนะทางประวัติศาสตร์กฎหมาย โดย ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล) โดยในหนังสือระบุว่า ‘อภิวัฒน์’ เกิดขึ้นจาก นาย ปรีดี พนมยงค์ หรือ ผู้นำคณะราษฎรในขณะนั้น นอกจากนี้แล้ว คำว่า ‘อภิวัฒน์’ ยังสามารถแปลเป็นคำว่า ‘การปฏิวัติ’ แต่ทว่า ปรีดี ตัดสินใจเลือกใช้คำว่า ‘อภิวัฒน์’ เพื่อเจตนาว่าอยากให้บ้านเมืองนั้นเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้

5.ครบรอบ 88 ปี

ถ้านับ ปี พ.ศ 2564 และ ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ 2475 ก็จะครบ 88 ปี และการเมืองการปกครองสมัยนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงตามยุคและสมัย

วันสำคัญ
วันสำคัญ

6. วันแห่ง “การเปลี่ยนแปลง” 24 มิถุนายน 2475

วันที่ 24 มิถุนายน 2475 คือ วันแห่ง “การเปลี่ยนแปลง” เพราะว่ามีเหตุการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การส้รางเมืองใหม่ และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกทางเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด

7.”รัฐธรรมนูญ”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะราษฎรได้เริ่มจัดการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชน ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยาม

8.มรดกตกทอดทางวัฒนธรรม

สัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญ Modern Architecture เรียบ เกลี้ยง หลังคาแบน คือ ศิลปวัตถุและสถาปัตยกรรม และ การส้รางผังเมืองให้เป็นวงเวียน และ ในทุกๆ วันนี้ อภิวัฒน์สยาม ทุกๆ กรบวนการยังคงอยู่ แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างก็ตาม

วันอภิวัฒน์สยาม
วันอภิวัฒน์สยาม

วันอภิวัฒน์สยาม ๘๘ ปีของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หนังสือเล่มนี้ ‘๒๔๗๕ อภิวัฒน์สยาม

แน่นอนว่าถ้าหากไม่ปฏิรูป ไม่ปรองดอง ไม่สมานฉันท์กันและกันเพราะอย่างไรเสีย ‘ความเปลี่ยนแปลง’ได้เดินทางมาถึงสยามประเทศไทยแล้ว และ หนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นจากการคิด การเขียน การอ่าน สำหรับนักวิชาการรุ่นนี้ทำงานหนักมากๆ เพื่อที่จำต้องพิสูจน์ว่าเรื่องไหนจริงไม่จริง เพื่อเผยแพร่ให้ไปลูกหลานต่อไป ศาล รัฐธรรมนูญ

ทั่วไทย จัดกิจกรรมรำลึก 89 ปีอภิวัฒน์สยาม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 89 ปีอภิวัฒน์สยาม การเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย 2475 วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) หลายพื้นที่ในทั่วประเทศไทยต่างกิจกรรมรำลึกด้วยเช่นกัน รัฐธรรมนูญ 2560 มีกี่หมวด กี่มาตรา

หน้าสวนสาธารณะห้าแยก หอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง

แกนนำกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน หรือ นายพินิจ ทองคำ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ออกเดินทางพร้อมประกาศขอเชิยชวนปรัชาชนผู้ที่มีใจรักระบบประชาธิปไตย ได้ร่วมตัวกันเพื่อรับฟังการอ่านแถลงการณ์ ครอบรอบ 89 ปีอภิวัฒน์สยาม เพื่อระลึกถึงคณะราษฎร ซึ่งความยาวมีประมาณ 2 หน้ากระดาษ และ กล่าวให้ทุกๆ คนยืนรำลึก เป็นเวลา 8 นาที 9 วินาที สดุดีการอภิวัฒน์สยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2564 เวลา 17.00 น. จ.ลำปาง ได้มีกลุ่มมวลชน รวมตัวทำกิจกรรมคู่ขนานไปกับการชุมชนเคลื่อนไหวพื้นที่กรุงเทพมหานคร รัฐธรรมนูญ หมวด 1

วันอภิวัฒน์สยาม
วันอภิวัฒน์สยาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2564 เวลา 18.00 น. กลุ่มประชาชนได้จัดกิจกรรมรำลึกและสดุดีคณะราษฎร เนื่องในวันครบรอบ 89 ปีอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 โดยมี ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมนิสิต กลุ่มนิสิตพรรคชาวดิน กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม และกลุ่มนิสิตอิสระ

ซึ่งแน่นอนว่าในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมแบบระบบปิด คนเข้าร่วมไม่เกิน 30 คน เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีทั้งหจ้าหนา้ที่ตำรวจ ได้เดินทางมาร่วมสังเกตุการด้วย กิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพราะว่า มีการวางพวงมาลาสดุดีคณะราษฎร ครบรอบ 89 ปีอภิวัฒน์สยาม นอกจากนี้ยังมีการยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่รบาดโรคโควิด-19 รวมไปถึงเรื่องของการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ ได้ออกมาเปิดเผยอีกด้วยว่า มีการแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตย และไม่ต้องการประชาธิปไตย แต่เรื่องนี้ยังไม่มีการต่อสู้ที่ชัดเจน ยังทิ้งท้ายอีกด้วยว่า ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยตอนนี้ก็คือ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่หากว่าในระยะยาว ระบบประชาธิปไตยจะเริ่มค่อยๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาสักพัก ก่อนจะทิ้งท้ายให้คิดอีกด้วยว่า

กลุ่มนี้เป็นนิสิตที่มีความคิดแบบนี้มาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้ว และ เมื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัยจึงมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ในกลุ่มของนิสิต และ อาจารย์ที่นี่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นการสืบสานการจัดกิจกรรมที่มีการจัดกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี แม้ว่าในบางปีจะมีการห้ามชุมนุม มีเงื่อนไขต่างๆ เกิดขึ้นก็ตาม  ผศ.ดร.วินัยกล่าว การจัดกิจกรรมของนิสิตในวันนี้ ถือว่านิสิตมีความสำนึกของประชาธิปไตยที่ดี รัฐธรรมนูญหมายถึง


บทความแนะนำ