ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เร่งรัฐให้หาวัคซีนทางเลือกด่วน!

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เร่งรัฐให้หาวัคซีนทางเลือกด่วน! เมื่อวันนี้ นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ เป็นประธาน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้ออกจดหมาย เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ได้แสดงความคิดเห็น เป็นฉบับที่ 2 แล้ว โดยมีหัวข้อของเรื่องว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แสดงให้เห็นจุดยืนที่ชัดเจน และฉบับที่ 1 ได้เขียน และส่งไปแล้ววันที่ 7 พ.ค.2564 ว่าพร้อมสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับวัคซีน โดยเร่งด่วนที่สุด

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เร่งรัฐให้หาวัคซีนทางเลือกด่วน!
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เร่งรัฐให้หาวัคซีนทางเลือกด่วน!

แถลงจุดยืน เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อCovid-19 ดังนี้

1. องค์กรปกครองประเทศ คณะบุคคลที่ใช้อํานาจบริหารในการปกครองประเทศ หรือ รัฐบาล ควรเร่งหาวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า ที่ดี และ มีปริสิทธิภาพ มาใช้กับประชาชนให้ครอบคลุม กระจายให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แล้วผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว แต่วัคซีนที่ฉีดนั้นอาจจะสู้เชื้อที่กลายพันธุ์ยังไม่ได้ ให้รัฐบาลใช้ความพยายามหาวัคซีนที่มีคุณภาพ และเพื่อลดความเสี่ยง ให้ฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึง แล้วให้ความสำคัญ และตระหนักถึงโรคระบาด ที่แพร่กระจายไปแล้วตอนนี้

2. องค์กรปกครองประเทศ คณะบุคคลที่ใช้อํานาจบริหารในการปกครองประเทศ หรือรัฐบาล ควรใช้ความพยายามให้มาก และเร่งให้เร็วที่สุด ในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติจาก อย.  โดยปรับกฎระเบียบ และระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสนับสนุนการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

3. องค์กรปกครองประเทศ คณะบุคคลที่ใช้อํานาจบริหารในการปกครองประเทศหรือรัฐบาล ควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใส ให้ความสำคัญกับหลักการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งต้องสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยและรวดเร็ว

4. ทางด้านประชาชนนั้น ควรได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือก โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรค ได้แก่ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เพราะวัคซีนทุกชนิดป้องกันการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ดี

5. สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่นๆ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการยอมรับวัคซีนโควิด-19

วัคซีนทางเลือก ทุกโรงพยาบาลใช้อัตตราเดียวกัน

โรงพยาบาลเอกชน ชี้ราคาวัคซีนทางเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน ยี่ห้อวัคซีนโมเดอร์นา ตกเข็มละ 1,700 บาท 2 เข็มราคา 3,400 บาท ใช้ราคาเดียวกันแบบนี้ทุกโรงพยาบาล ในวันที่ 29 มิ.ย.64 ทางสื่อนักข่าว รายงานว่า นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ เป็นนายกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ออกมาพูด หลังจากได้ประชุม ได้กำหนดราคาวัคซีนนทางเลือกโมเดอร์นาขึ้น ตั้งแต่ช่วงบ่าย วันที่ 28 มิ.ย. ได้ลงความเห็นในที่ประชุมร่วมกัน เรื่องราคาวัคซีน โมเดอร์นา ฉีด 2 เข็ม ราคา3,400 โดยใช้ราคานี้เป็นมาตรฐานทุกโรงพยาบาล เป็นวัคซีนของเอกชน ที่รวมค่าบริการ ประกันวัคซีน และ ค่าตรวจสุขภาพอื่นๆแล้ว ในการส่งมอบวัคซีนนั้น เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้แล้วเบื้องต้นในช่วง ต.ค. 2564 หรือช่วงต้นไตรมาส 4/2564 สำหรับคนที่ได้ทำการจองวัคซีนกับทางโรงพยาบาลไว้แล้ว ในวันที่ 1 ก.ค. นั้น เพื่อทราบจำนวนของผู้ที่จะรับวัคซีน เพื่อให้ อภ. เตรียมวัคซีนได้อย่างถูกต้อง และชำระเงินก่อน จะสิ้นเดือน ก.ค. 2564
วัคซีน ทางเลือก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เร่งรัฐให้หาวัคซีนทางเลือกด่วน!
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เร่งรัฐให้หาวัคซีนทางเลือกด่วน!

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เร่งรัฐให้หาวัคซีนทางเลือกด่วน! ทางเลือกวัคซีนโมเดอร์นา ดีอย่างไร

วัคซีนโมเดอร์นา ที่เป็นวัคซีนของประเทศสหรัฐอเมริกา (Moderna) ที่ผลิตวัคซีนนี้ (mRNA-1273) เป็นวัคซีนที่ไม่เหมือนชนิดอื่น และเป็นแบบใหม่ต่างจากวัคซีนชนิดเชื้อตาย และเชื้อไม่ตายที่มีอยู่ในตอนนี้ โดยเน้าการกระตุ้นร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันหรือต้านทานต่อส่วนหนามของเชื้อไวรัสโควิด โดยทุกคนคาดหวังและสนใจ เป็นวัคซีนที่เป็นความหวัง ของคนไทยที่ มีตัวเลือกวัคซีนเพิ่มขึ้น และฉีด 2 เข็ม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิภาพของวัคซีนโมเดอร์นานั้น เมื่อเราฉีดเข้าไปแล้ว ร่างกายจะถูกกระตุ้นด้วยโปรตีนหนาม ทำให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีเพื่อป้องกันส่วนหนาม ที่เป็นส่วนสำคัญที่เชื้อโควิดจะใช้ผ่านเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของคน นอกจากนี้แล้ว ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัคซีนโมเดอร์นา ยังเป็นที่น่าสนใจ ดังนี้

– ได้รับมาตรฐาน และมีการลงทะเบียน ได้รับการรับรองจาก World Health Organization ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2564 และผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย.ประเทศไทยเมื่อ 13 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี้วัคซีนโมเดอร์นายังถูกอนุญาตในมาตรการฉุกเฉินรับรองโดย Food and drug administration ในวันที่ 18 ธ.ค.2563

– ประสิทธิภาพการทำงานที่สูง หากได้รับวัคซีนนี้ครบ 2 เข็มสำหรับประชาชนทั่วไปป้องกันเชื้อได้ 94.1% ในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปป้องกันเชื้อ 86.4% และลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อ รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย

– ป้องกันสายพันธุ์อันตราย ข้อมูลวิจัยที่ผ่านมามีการยืนยันว่ามีประสิทธิภาพมากพอในการป้องกันโควิดสายพันธุ์อันตรายอย่าง สายพันธุ์อังกฤษ,สายพันธุ์บราซิล, และ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ในเวลานี้

– ความมั่นใจจากหลายประเทศ  ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ให้ความไว้ใจ และเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนโมเดอร์นา เช่น อังกฤษ และสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ทางสื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 7 มิ.ย. ที่ประชุมโรงพยาบาลเอกชนมี มติกำหนดราคา ค่าบริการวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ราคาเข็มละ 1,900 บาท หรือครบ 2 โดส จำนวน 2 เข็ม ราคา 3,800 บาท เป็นราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการของโรงพยาบาล ควบค่าประกันวัคซีนโควิด-19 โดยทุก รพ.จะใช้อัตราเดียวกันทั้งหมด วัคซีน ทางเลือก

บทความแนะนำ