ประกาศ!! เลื่อนเปิดเทอม

ประกาศ!! เลื่อนเปิดเทอม
ประกาศ!! เลื่อนเปิดเทอม

ประกาศ!! เลื่อนเปิดเทอม ข่าวด่วน อาจจะพิจารณา ให้เรียนออนไลน์ ชดเชยแทน

เนื่องจากประเทศไทย เกิดการแผร่ระบาด “โควิด-19” ระลอกที่ 3 จึงส่งผลกระทบต่อหลายๆ ภาคส่วนของประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาของเยาวชนในทุกๆ ระดับชั้น ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เลื่อนวันเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิมนั้น วันที่ 17 พ.ค 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย 2564 (เพิ่มเติม 11 วัน) รมว. ว

คำถามสำคัญที่จะตามมา คือ เด็กๆ จะเรียนตามทันหลักสูตรครบไหม แล้วจะมีการเปิดสอนชดเชยหรือไม่ หรือ ว่าจะจัดให้มี การเรียนออนไลน์ หรือไม่

รมว.ศธ. ชี้แจงไม่กระทบบสิทธิของผู้เรียน หากเลื่อนเปิดเรียน เลื่อนเปิดเทอม

คุณืตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เรื่องการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม หรือการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมลงมติว่า จะเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนออกไปก่อน (ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จกาวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถูนายน 2564 แทนเนื่องจากติอดสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออีกด้วย เพราะกังวลว่าอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญอาจจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ส่วนของผู้ปกครองเองก็อาจจะเห็นด้วย รมว. ศึกษา

แนวทางการรับมือ เลื่อนเปิดเทอม

1. ในช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ประกาศให้สถานศึกษาทุกๆ แห่ง ครู และ บุคลากร ร่วมเตรียมความพร้อมในด้านอาคารและสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อรองรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียน

2. สื่อสาร และ ทำความเข้าใจ กับผู้ปกครอง ในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเนื่องจากป้อวกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

3. อาจจะให้ คุณครู ไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่บ้าน บ้างตามสมควร

4. จัดกิจกรรมการเรียนเสริม ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจจะต้องใช้ระบบเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามา หรือระบบอื่นๆ ที่เหมาะสมแทน โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ

เลื่อนเปิดเทอม รอบนี้ จะมีสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรไหม

ขณะนี้การรับนักเรียนเข้าเรียยระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ และมัธยมศึกษาปีที่ ของทุกๆ โรงเรียนในประเทศนั้น ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เหลือประมาณ 10,000 โรงเรียนที่ไม่สามารถรับนักเรียนตามที่กำหนดไว้ได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่จะต้องเลื่อนการเปิดเเทอมออกไป ในการเลื่อนครั้งนี้ 11 วัน โดยสถานศึกษาจะพยายามจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียนตามครบหลักสูตรแน่นอน รมว. กระทรวงพาณิชย์

โรงเรียนนอกเขตเมือง สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้

จะมีการประเมินสภานการณ์โควิด19 และ การแพร่กระจายเชื้อโควิด19 ตามประกาศของ ศบค. เป็นระยะๆ อาจจะให้เลื่อนเปิดเทอมออกไป และผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาให้น้อยที่สุด สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมืองนั้น อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ไม่มากนัก ดังนั้นคาดการณว่าจะให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติในรูปแบบเดิม รวมถึงกำหนดแนงทางการดำเนินการ เพื่อไม่ให้กระทบ ต่อโอกาสในการเรียนและสิทธิของผู็เรียน รายละเอียดดังนี้

1.ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้ทุกๆ สถานศึกษา คุณครู และ บุคคลากรที่เกียวข้องทุกท่าน เตรียมความพร้อมในด้านของอาคาร สถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ รองรับการเปิดภาคเรียน

2.สื่อสาร ทำความเข้าใจ กับผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจ

3.อาจจะให้ครู ไปเยี่ยมนักเรียนนักศึกษาที่บ้านตามโอกาส ตามความเหมาะสม

4.จัดกิจกรรม ให้แก่ผู้เรียน โดยอาจจะใช้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาทดแทน อย่างเหมาะสม โดยให้พิจารณาตามบริบทและการประกาศของศูนย์บริหารสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

5.กระทรวงศึกษาจะประเมินผลเป็นระยะๆ อย่างที่กล่าวมาขั้งต้นนั้น โรงเรียนที่อยู่เขตนอกเมือง ซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ไม่มากนัก สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ต.ค. 2564.

6.เลื่อนเปืดเทอม งันี่ 1 มิถุนายน 2564 มีโรงเรียนในประเทศไทยจำนวน 10,000 แห่ง ที่ยังรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังไม่เสร็จ

กระทรวงศึกษาธิการ เผยโรงเรียน 10.000แห่งยังรับนักเรียน ม.1 – ม.4 ไม่แล้วเสร็จ มั่นใจว่าไม่กระทบต่อการเรียนการสอน

วันที่ 27 เมษายน 2564 น.ส ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้ทำการประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีมติว่าจะทำการเลื่อนเปิดเทอมออกไป ในภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็ฯวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิด19 ยังแพร่ระบาดรุนแรง หวั่นกระทบต่อการเรียนของผู้เรียน แต่จะใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์มาทดทน วอนผู้ปกตครองคงเข้าใจและเห็นด้วยกับการห่วงใยในบุตรหลานของท่าน โดยได้กำหนดแนงทาง เพื่อไม่ให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนของผู้เรียนเอง โดยรายละเอียดมีดังนี้ ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 อาจจะให้บุคลากร ครู ได้เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนั้น เพื่อรองรับนักเรียน ทำการสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องการเลื่อนเปิดเทอมออกไป โดยครูเองอาจจะไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะประเมินสถานการณ์โควิด19 ก่อน และอ้างอิงตามประกาศของ ศบค. เป็นระยะๆ จะเบื่อนการเรียนการสอนออกไปให้น้อยที่สุด จะได้กระทบต่อผู็เรียนน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามแต่ ยังยืนยันคำเดิม โรงเรียนนอกเขต นอกเมือง เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ใส่ใจเรื่องการป้องกันมากขึ้น ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย

“ในขณะนี้กระบวนการรับนักเรียน เข้าเรียนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ทั่วประเทศนั้น ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และมีโรงเรียนอีกประมาณ 10,000 แห่ง ที่ไม่สามารถดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป และการเลื่อนครั้งนี้ ก็เลื่อนออกไปอีกเพียงแค่ 11 วัน โดยสถานศึกษาจะทำการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรตามความเหมาะสม และกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ” น.ส.ตรีนุช กล่าวไว้

บทความแนะนำ