ประกาศล็อกดาวน์ด่วน กทม.-ปริมณฑล

ประกาศล็อกดาวน์ด่วน กทม.-ปริมณฑล
ประกาศล็อกดาวน์ด่วน กทม.-ปริมณฑล
ประกาศล็อกดาวน์ด่วน กทม.-ปริมณฑล สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยเฉพาะในเขตปริมณฑล และกทม. อยู่ในความเสี่ยง และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดเชื้อมากขึ้นทุกวัน แล้วยังมีแนวโน้มที่จะป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากไม่เร่งควบคุมสถาการณ์ในตอนนี้ จะส่งผลกระทบต่อแพทย์ สาธารณะสุข เนื่องจากตอนนี้ เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด มีไม่พอที่จะรักษาผู้ป่วย เลยได้มีการคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อโควิด ทำให้พบกลุ่มผู้ติดเชื้อแรงงานก่อสร้าง ตลาด ชุมชน โรงงานต่างๆ พบผู้ติดเชื้อในแถบนี้เป็นส่วนมาก
วันที่26 มิ.ย.64 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา หรือเรียกอีกอย่างว่า Government Gazette เป็นหนังสือที่ประกาศโดยทางราชการ มีมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ คือให้ล็อกดาวน์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล นอกเหนือจากจังหวัดนี้แล้ว ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ต้องล็อกดาวน์ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดในชายแดนภาคใต้ ล็อกดาวน์

ประกาศล็อกดาวน์ด่วน กทม.-ปริมณฑล มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยง

1. กำหนดให้ใช้มาตรการ ควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ประเมิน ตรวจพื้นที่ระบาดอย่างเข้มงวด
2. กทม.-ปริมณฑล ปิดแคมป์การก่อสร้าง หยุดงานทั้งหมด ห้ามเคลื่อนย้ายคนงาน ห้ามเดินทางอย่างน้อย 30 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราอยู่ตลอดเวลา และใช้โรงพยาบาลสนมหลวงเป็นสถานที่กักกันชั่วคราว

3. กทม.-ปริมณฑล ให้โรงงานใช้วิธี Bubble & Seal กำหนดให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะเท่านั้น ประกาศล็อกดาวน์ด่วน กทม.-ปริมณฑล

4. ในเขต กทม.-ปริมณฑล  ดำเนินการควบคุมโรคโดยอนุญาตให้ซื้อแล้ว กลับไปทานที่บ้านเท่านั้น และห้างเปิดได้ถึง 3 ทุ่มเท่านั้น ในส่วนของโรงหนัง หรือศูนย์อาหาร ยังไม่สามารถเปิดให้บริการหรือทานที่ร้านได้ โรงแรมศูนย์ประชุมเปิดได้ปกติ แต่งด การประชุม จัดงานเลี้ยง หรือมีงานสัมมนา แล้วห้ามรวมตัวกันเกิน 20 คนขึ้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

5. ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจหาเชื้อในพื้นที่เสี่ยง และผู้ว่าอาจจะปิดชุมชนที่มีการแพร่บาดหรือจำกัดการเดินทางเข้า-ออกได้ ก็คือให้ผู้ว่าของแต่ละจังหวัดมีอำนาจในการจัดการ

6. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด หรือองค์กรท้องถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว และ ผู้สูงอายุ

7. ตั้งจุดตรวจการเข้า-ออกอย่างเข้มงวด อย่างน้อย 30 วัน ควบคุมการเดินทางของแรงงานอย่างเข้มงวด เข้าออกได้เฉพาะ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าเท่านั้น หากมาจาก จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยง คุมไว้สังเกตอาการ ให้แยกกัก หรือกักตัว

8. ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคง ตำรวจปราบปราม ตรวจตรา ไม่ให้มีการลักลอบ หรือเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และตรวจผู้ที่มั่วสุมกันผิดกฎหมาย

9. ให้พนักงาน Work From Home ขั้นสูงสุดในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

10. ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคม ที่มีการรวมกลุ่ม ลักษณะสังสรรค์ ยกเว้นประเพณีที่มีกำหนดเตรียมการไว้ให้แล้ว ล็อกดาวน์กรุงเทพ

ล็อกดาวน์แล้ว ยังสามารถเดินทางได้อยู่ไหม?

ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด ผู้คนสงสัยว่า ยังสมารถเดินทางข้ามจังหวัดไปกลับได้ไหม หรือไม่สามารถออกเดินทางได้เลย มี 10 จังหวัดเสี่ยง คือกรุงเทพ เขตปริมณฑล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม จากการตรวจสอบข้อมูลพบคำตอบเรื่อการเดินทางข้ามจังหวัด มี7 เงื่อนไข สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด คือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งจุดสกัดตรวจ หรือคัดกรอง ตามแนวทางที่

กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางตามแนวทางที่ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด กำหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ได้กำหนดรายละเอียดแยกตามพื้นที่ ดังนี้

1.ทางผ่านเข้า-ขาออก จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา

1.1 ให้ตั้งด่านตรวจหรือจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อที่จะคัดกรองการเดินทาง ได้อย่างเข้มงวด เพื่อให้รับมือกับการระบาดได้อย่างรวดเร็ว

1.2 หากใครที่จะออกเดินทางนอกพื้นที่ หรือไปในที่เสี่ยง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่สามารถแสดงตนได้ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ให้เป็นไปตาม ระบบกระทรวงมหาดไทยหรือ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด กำหนด

2. ทางผ่านขาเข้า ขาออก กทม.-ปริมณฑล นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร
ตั้งด่านตรวจ ควบคุมการเดินทางหรือกันผู้คน เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ที่จะไปทำงานหรือข้ามจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจอย่างเข้มงวด อนุญาตใก้แค่ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากผู้ว่า หรือนายอำเภอของจังหวัด ในการเดินทาง แต่การเดินทางนั้น ต้องอยู่ในความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน แล้ะไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อื่น

3. นอกเหนือจากข้อ ทางผ่านขาเข้า ขาออก จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกทม.-ปริมณฑล แล้ว ยังมีจังหวัดอื่นอีกด้วย

3.1 เจ้าหน้าที่ตั้งด่าน หรือจุดคัดกรองให้เข้มงวด โดยให้คุมตัวไว้ หรือกักตัวให้ครบก่อน 14 วัน ถึงจะกลับไปอย่างพื้นที่นี้ได้

3.2 หากพบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สีแดงเข้ม ให้ควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวด ด้วยการสังเกต หรือกักตัวในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้จัดเตรียมไว้ให้

3.3 ผู้ว่าราชการมีคำสั่ง หรือมาตรการป้องกัน โดยผู้ที่เดินทางมาในพื้นที่เสี่ยง จะมีการตรวจเข้มงวดขึ้น

3.4 ทั้งหมดในการคัดกรอง หรือการตรวจ ตามที่ราชการได้กำหนดนั้น เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของประชาชน
กำหนดใช้มาตรการนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ล็อก ดาวน์ จังหวัด ไหน บ้าง

บทความแนะนำ