ซิโนฟาร์ม

ซิโนฟาร์ม
ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เตรียมแถลงข่าว เรื่องการนำเข้าวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” หลังจากที่มีการประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ว่าด้วยเรื่องการบริการทางด้านทชการแพทย์ และ สาธารณสุข ในสถานนะการการแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19 ในปัจจุบัน ที่เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อยอดสูงขึ้นในทุกๆ วัน ส่วนใจความนั้นระบุไว้ว่า

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมานั้นได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 นั้น

เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ และ การสาธารณสุขแก่ประชาชน ตลอดไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อโควิด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจจะตามมาและอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมนั้น อาศัยอำนาจความในมาตรา 9 วรรค 2 ประกอบกับมาตรา 22 (2) แห่ง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2564 นี้ โดยคำแนะนำและคำปรึกษาจากประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามมาตรา 23/1 แห่ง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จึงออกประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดไว้ 

สาระสำคัญคือ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งหมด ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหามาเพื่อการให้บริการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ นั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง ทั้งนี้ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ วัคซีนจีน

ซิโนฟาร์ม
ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงการนำเข้าวัคซีน

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์ และ การสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และ สถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจจะตามมาในภายหลังหรืออนาคต

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมานั้น ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ชี้แจ้งเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว “แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)” โดย มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 13.30 น. – 14.30 น. ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 7 วัคซีนจีน ชื่อ

สำหรับ วัคซีน นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ว่าวัคซีนอยู่ในรขั้นตอนการยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว และยังอยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอยู๋คาดว่าทราบผลไม่นานนี้แน่นอน

ซิโนฟาร์ม
ซิโนฟาร์ม

หมอนิธิ แจง 5 ภารกิจนำเข้า ซิโนฟาร์ม ตามประกาศ

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2564  ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่มีข่าวประกาศของ ‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Nithi Mahanonda โดยระบุใจความา ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 1-2 วันที่แล้ว ขอค่อยๆ อธิบายรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนทุกๆ ให้เข้าใจตรงกันตามนี้  จีน วัคซีน

1.การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน “ตัวเลือก” มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยนั้น สามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ดังนั้น ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน ”ตัวเลือก” นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญที่สุด

2.สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

3.ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้ เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

4.ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

5.ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีพี่น้องประชาชนชาวไทย


ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมอีกครั้ง “แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในวันที่ 28 พ.ค. เวลา 13.30 น. – 14.30 น. ที่สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  • วัคซีน BIBP-CorV เป็นวัคซีนโควิด 19 ที่ผลิตโดยบริษัท (Sinopharm) ในประเทศจีน ผู้คนจึงนิยมเรียกกันว่า “วัคซีนโควิด” เป็นชื่อที่เรียกกันติดปากมาตลอด
  • ในปัจจุบัน โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) วัคซีนโควิดได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
  • จากการทดลองระยะที่ 3 ในหลายประเทศ ผลพบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด ครบทั้ง 2 โดส หลังผ่านไป 14 วัน นั้นจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด 19 ได้มากสูงถึง 79%
  • สามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครบจำนวน 2 เข็ม ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แต่ละเข็มต้องมีระยะห่างกันราว 3-4 สัปดาห์
ซิโนฟาร์ม
ซิโนฟาร์ม

วัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม คืออะไร?

วัคซีนโควิดนั้น เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) ผลิตโดยการนำเชื้อไวรัสโควิด 19 มาเลี้ยงและทำการขยายจำนวนมาก จากนั้นนำมาฆ่าด้วยสารเคมี เช่น เบตาโพรพิโอแล็กโทน (Betapropiolactone) ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือความร้อนนั่นเอง

ข้อดีของวัคซีนโควิดคือ สามารถจัดเก็บได้ง่ายๆ (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส) ไม่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำมากเหมือนกับวัคซีนชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับประเทศที่ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ หรือรถแช่เย็นอุณหภูมิต่ำมากๆ สำหรับการขนส่งวัคซีน

และนอกจากนี้วัคซีนโควิดนั้นยังมีแถบตรวจสอบบนขวดอีกด้วย ซึ่งจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของความร้อน ทำให้แพทย์สามารถสังเกตได้ง่ายว่า วัคซีนมีความปลอดภัยและพร้อมสำหรับใช้งานหรือไม่

สำหรับข้อห้ามในการฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม นั้นเช่นเดียวกับวัคซีนโควิดชนิดอื่นๆ ได้แก่
  • ห้ามฉีดในผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งก่อนๆ เด็ดขาด
  • ห้ามฉีดในผู้ที่มีอาการแพ้ ส่วนประกอบของวัคซีน
  • ห้ามฉีดในผู้ที่อาหารภูมิแพ้ อย่างรุนแรง
  • ห้ามฉีดในผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • ห้ามฉีดในผู้หญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
  • ห้ามฉีดในผู้ที่มีไข้ หรืออุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส

บทความแนะนำ