ซิโนฟาร์ม คือ วัคซีนทางเลือก

วัคซีนทางเลือก
วัคซีนทางเลือก

ซิโนฟาร์ม คือ วัคซีนทางเลือก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกมารายงานว่า องค์กรที่มีความประสงค์ยื่นขอรับวัคซีนทางเลือก คือ “ซิโนฟาร์ม” ผลสรุปมีองค์กรที่ต้องการ จำนวน จำนวน 6,938 องค์กร และ บุคคลที่องค์กรขอยื่นรับการจัดสรรเพิ่มเติมอีก 3,182,006 คน  ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2564 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องท่างออนไลน์ได้เลย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึงเวลา 16.00 น.   

ซึ่งจะมีทางคณะกรรมทาง ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ สำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการจะยื่นขอความประสงค์ สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้จากสื่อต่างๆ ของทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับวันที่ 14 มิถุนายน นี้ จะเปิดให้จองวัคซีนในระยะที่ 1 สำหรับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีน “ซิโนฟาร์ม”  จะอยู่ที่ราคาเข็มละ 888 บาท ทั้งนี้รวมค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา พร้อมทั้งประกันผลข้างเคียง วัคซีน ทางเลือก

และในของของหน่วยงานองค์กรที่เคยยื่นความประสงค์มาเเล้วก่อนหน้านี้นั้น ขอให้ทำการเข้าระบบเพื่อทำการตรวจสอบ ลำดับการจัดสรรวัคซียและคุณสมบัตร ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ ซิโนฟาร์ม คือ วัคซีนทางเลือก

ขั้นตอนการลงทะเบียนจอง ซิโนฟาร์ม คือ วัคซีนทางเลือก

วัคซีนทางเลือก
วัคซีนทางเลือก

1.วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปจนถึง 16.00 น. สามารถลงทะเบียนยื่นประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” และเอกสารที่ใช้ก็จะประกอบได้วย เอกสารนิติบุคคล สามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบออนไลน์ได้เลยทันที หรือ จะเป็นหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได้ ส่วนกระทรวงพาณย์ หรือ หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะต้องมีหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน และ จำเป็นต้องมี ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : หน่วยงานหรืองค์กรที่เคยส่งหนังสือมาเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบออนไลน์ได้เลย

2.ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วัน ในการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ นับจากวันที่ได้ท่านได้ลงทะเบียน

3.หากผ่านระบบ และ คุณสมบัติครบถ้วน ทางคณะกรรมการจะจัดสรรวัคซีนให้ โดยผลการอนมุตินั้นจะส่งให้ผ่านทางเมล โดยจะแจ้งรหัส เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานนั้นๆ ล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คยอดจำนวนที่จะได้รับ พร้อมวิธีการชำระเงิน วันที่จะจัดส่ง และ สถานที่จะทำการฉีด วัคซีนทางเลือกมีอะไรบ้าง

4.หน่วยงาน องค์กร ที่ทำการยื่เอกสารต้องการขอรับวัคซีน ต้องทำสัญญาการชำระเงิน ตกลงตามเงื่อนไข

5.ระหว่างรอการกระจายวัคซีนไปยังสถานที่ได้นัดหมายกัน ให้ทางหน่วยงานและองค์กรโหลดรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม

การเตรียมข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ

 • จัดเตรียมไฟล์รายชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าการฉีดรับวัคซีนตาม format ที่ได้รับแจ้งจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • หน่วยงานและองค์กรทำการอัพโหลดรายชื่อผู้ที่ฉีดวัคซีน เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าระบบตามโควตาวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

6.ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเพื่อที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานงานไว้ตามวันละเวลาที่กำหนด

วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน

 • สถานพยาบาลทำการบันทึกข้อมูลผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยทำการใส่รหัสบัตรประชาชน หรือ การสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • สถานพยาบาลทำการสแกนบาร์โค้ดวัคซีนเพื่อบันทึก lot number ยาให้กับผู้มที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิดโนฟาร์ม

และผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านระบบที่ชื่อว่า หมอพร้อม

ได้การรองรับจากองค์กรอนามัยโลกแล้ว
ได้การรองรับจากองค์กรอนามัยโลกแล้ว

มาทำความรู้จักกับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”

 • วัคซีนซิโนฟาร์ม หรือ (Sinopharm) มีชื่อทางการค้าว่า “COVILO”
 • เป็นวัคซีนที่มีชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) เช่นเดียวกันกับวัคซีน ซิโนแวค
 • เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
 • สามารถฉีดได้ตั้งแต่กลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จนถึงผู้สูงอายุ และมี่สำคัญไม่มีข้อบ่งชี้ จำกัดเรื่องอายุ
 • วัคซีนนี้ถูกนำมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่า 57 ประเทศทั่วโลก และถูกใช้ไปมากกว่า 65 ล้านโดส
 • เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพโดยรวมแล้วกว่า 78.1% สามารถช่วยป้องกันโรคแบบรุนแรง และ ป้องกันการเสียชีวิตได้ มากถึง 100%
 • วิธีการฉีด นั้นจะทำการฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยทิ้งระยะห่างกันประมาณ 3 – 4 สัปดาห์
 • วัคซีนนี้จัดเก็บง่าย อุณหภูมิเก็บรักษา 2 – 8 องศาเซลเซียส และนอกจากนี้ ยังมีแถบตรวจสอบบนขวดซึ่งมันจะถูกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิความร้อน จึงสามารถสังเกตได้ง่ายว่าวัคซีนปลอดภัย และ ใช้งานได้อยู่หรือไม่ วัคซีนทางเลือก
ใครบ้างที่จะมีสิทธิ์จัดซื้อ วัคซีนซิโนฟาร์ม ได้

1.องค์กรนิติบุคคล

2.หน่วยงานทางภาครัฐ

3.องค์กรการกุศลหน่วยงานเอกชน

ในการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจะจัดสรรให้อย่างไร

1.จะพิจารณาตามความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ ขององค์กร และ หน่วยงานนั้นๆ

2.จะพิจารณษความเสี่ยง ของการแพร่เชื้อโรค

3.สถานประกอบการนั้นๆ มีความเสี่ยงที่จะกระจายเชื้อโนคมากน้อยเพียงใด

เตรียมนำเข้าไทยแล้ว
เตรียมนำเข้าไทยแล้ว
หน่วยงานได้วัคซีนแล้ว เอาไปฉีดให้ใคร-มีข้อกำหนดอย่างไร

            – องค์กร/หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ

            – องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป (เช่น ได้รับวัคซีน 100 โดส ต้องบริจาควัคซีน 10 โดส ให้ชุมชนผู้ด้อยโอกาส)

            – องค์กร/หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย

ค่าบริการในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

1.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดราคา เข็มละ 888 บาท ราคาดังกล่าวนี้ได้รวมทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ค่าขนส่ง ค่าวัคซีน ค่าการเก็บรักษา และ การประกันผลข้างเคียง แค่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วไม่ได้รวมกับค่าบริการองทางโรงพยาบาลที่ดำเนินการฉีด อันนี้ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนั้นๆ

2.สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับทางองค์กร หรือ หน่วยงาน แต่ไม่สามารถที่จะเรียกเก็บจากผู้ที่ได้รับการฉีดเด็ดขาด

3.ห้ามเก็บเงินค่าวัคซีนกับผู้ที่เข้ารับการฉีด ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม หากหน่วยงาน องค์กรใดฝ่าฝืน จะต้อง 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

และการบริหารจัดการวัควีนระยะที่ 2 นี้ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง สามารถติดตามข่าวสารได้ที่สื่อโฆษณาต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มาดูเพิ่มเติม ซิโนฟาร์ม เป็นมายังไง

 • วัคซีน BIBP – CorV เป็นวัคซีนป้องกันการติดและเเพร่เชื้อของโรคโควิด 19 ที่ทำการผลิตโดยบริษัทที่ชื่อว่าซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากประเทศจีน มีผู้คนนิยมเรียกกันว่า “วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม”
 • ทางองค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้รับรองวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มให้สามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินเป็นรายที่ 6 แล้ว และยังได้พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นวัคซีนโควิดตัวที่ 5 ของประเทศไทย
 • ภายหลังจากการทดลองในระยะที่ 3 จากหลากหลายประเทศ ผลพบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม ครบทั้ง 2 โดส หลังจากผ่านไป 14 วัน วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด 19 ได้มากถึง 79%
 • วัคซีนโควิดซิโนฟาร์มสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องฉีดให้ครบจำนวน 2 เข็ม ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และแต่ละเข็มทิ้งระยะเวลาห่างกันประมาณ 28 วัน 

บทความแนะนำ