ครูพร้อม คือ อะไร

ครูพร้อม
ครูพร้อม

“ครูพร้อม” คือ Web Portal  ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อเสริมแพลตฟอร์มต่างๆ จัดทำออกมาในรูปแบบ คลังสื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ ซึ่งมีข้อมูลทั้งของ สพฐ.-สช.-สำนักงาน กศน.-สอศ. ร่วมอยู่ด้วย

‘ครูพร้อม’  คนสนใจเข้าชมจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ 2564 เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป เข้าใช้งานในเว็บไซต์ครูพร้อม มีผู้สนใจเข้าใช้งานหลักหมื่นคนแล้ว web portal

เว็บไซต์ครูพร้อม ให้เข้าใช้แล้ว เพื่อรองรับ “การเปิดเทอม และ เรียนออนไลน์”

ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาแจ้ง ในเรื่องของการเลื่อนเปิดเทอมออกไป ในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2564 ซึ่งจากเดิมนั้น นที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  โดย เว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com จะรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ซึ่งในโตรงการที่จัดขึ้นมานี้นั้น เกิดจากความห่วงใยจากการประกาศเลื่อนเปิดเทอม เพื่อลดปัญหาการเรียนไม่ทนัตามระบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจัดการเรียนการสอน ไว้เป็น 2 รูปแบบ ทั้ง Online และ On-Site ซึ่งจะมีภาคเอกชนมาร่วมด้วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น web portal pkru

ครูพร้อม
ครูพร้อม

เว็บไซต์ครูพร้อม ได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17-31 พ.ค. ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ 

เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ถึงทักษะชีวิตที่จำเป็น จัดการเรียนจากประสบการณ์จริง เพื่อทำให้การเรียนรู้ของเด็ก โดยอาจจะเริ่มจากประเด็นการเรียนรู้ ในเรื่องของสถานการณ์โควิดเป็นลำดับแรก

ระยะที่สอง ตั้งแต่การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ช่วงระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป

เตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงเรียนและครู เพื่อการพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนที่น่าสนใจมากขึ้น อาจจะมีเทคนิควิธีการสอน ผ่านคลิปวิดีโอ ในสื่อออนไลน์แทน (รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 12-28 พ.ค.)

รวมไปถึงเรื่องการจัดตารางการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการจัดตารางเรียนปกติยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีการเตรียมกิจกรรมเสริมพิเศษสำหรับเด้ก อีกด้วย ให้เด็กๆ ได้เลือกเรียนเลือกทำตามความสมัครใจ

ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป

หากเปิดเรียนแล้ว วิธีการจัดการเรียนการสอนก็ยังคงจะใช้การเรียนใน 5 รูปแบบ

1.On Site คือ การเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิม ซึ่งอาจจะใช้ในโรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียนที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด – 19

2.Online คือ การเรียนผ่านระบบออนไลน์

3.On Air คือ การศึกษาทางไกลผ่านจานดาวเทียม

4.On Demand คือ การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่จัดไว้

5. On Hand เป็นการจัดใบงานหรือแบบฝึกหัดเป็นชุด ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยจะมีครูคอย

ติดตามผลเป็นระยะๆ แต่ถ้าหากโรงเรียนใดสามารถที่จะจัดการเรียนในห้องเรียนปกติได้ ก็อนุโลมให้ใช้การเรียนที่โรงเรียนเป็นฐาน (On Site) แต่หากไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ให้ดูความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญที่สุด ทํา web application

ครูพร้อม
ครูพร้อม
6 เมนู สำหรับ “เรียนออนไลน์”

วางแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่ 17-31 พ.ค.2564 นี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของครูกับนักเรียน ส่วนใหญ่ จัดการเรียนในรูปแบบของการใช้ในชีวิตจริงๆ แต่ก็จะต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นหลัก

เรามาดู 6 เมนู ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตามความชอบหรือความถนัด

เมนู อยากสอน 

เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้เทคโนโลยี และ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต

เมนู อยากรู้ 

รวบรวมสื่อ และ กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากที่สุด ที่นอกเหนือจากวิชาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 

เมนู อยากดู

ป็นรายการไลฟ์สด ที่น่าสนใจ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้จริงๆ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวงการ หลายความคิด และที่สำคัญ มากประสบการณ์ 

เมนู อยากทำ 

เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และ พัฒนาทักษะทางอาชีพ หรือ ความรู้เพิ่มเติมที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จริงๆ และสามารถลงมือทำได้ทันที 

แบ่งออกเป็นหัวข้อเรื่องหรือหมวดหมู่ตามความสนใจของนักเรียนเอง ช่วยในเรื่องอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกๆ กลุ่ม ไปจนถึง ครู ผู้บริหาร และ ผู้ปกครอง สามารถที่จะเข้าถึงได้ผ่านระบบกลางได้เช่นกัน

แล้ว “ครูพร้อม” เปิดให้ใช้เมื่อไร “ครูพร้อม” จะเริ่มใช้งาน 17-31 พ.ค.นี้

โดยจะมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ของโรงเรียนนั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น เรียนที่ ร ร. หรือ อาจจะเรียนทางไกล, การเรียนผ่านแอพฯ, การเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต, หรือว่าเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 เป็นหลัก

รายละเอียดการเรียนการสอนนั้น อาจจะขอเชิญชวนคุณครู และ บุคคลทั่วไป ไม่ได้จำกัดอายุ ช่วยกันคิดสร้างสรรค์วิดิทัศน์ ความยาวประมาณ 5-10 นาที โดยต้องมีเนื้อหาสาระที่สำคัญต่อนักเรียน หรือว่ามีแนวทางการเรียนรู้ที่ดีของตนเองที่ต้องการจะแบ่งปันหรือว่าแลกเปลี่ยนให้แก่เพื่อนครูด้วยกัน

“ ทราบดีว่าเพื่อนครูหลายๆ คนยังมีความกังวลใจ ในขั้นตอนของการปฏิบัติที่บางสถานศึกษาอาจจะบังคับให้เข้าร่วมในกิจกรรม และทำรายงานการเรียนรู้มาด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเตรียมภาระงานด้านการสอน สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงขอเน้นย้ำให้เข้าใจตรงกันด้วยว่า เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน และ ครู และ การใช้งาน ไม่ใช่โครงการอบรมเพราะฉะนั้น ห้ามมีการบังคับ นับเป็นชั่วโมงเรียน หรือ ทำให้มีผลต่อการประเมินครู ใดๆ ทั้งสิ้น และที่สำคัญไม่ต้องทำรายงานผลการเรียนรู้ของครูจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งดิฉันได้ทำหนังสือบันทึกข้อความถึงหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดแล้ว แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ไปแล้ว และ ดิฉันเข้าใจดีว่า การเรียนรู้ตามความสนใจและไม่ถูกกดดัน จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์มากแค่ไหน ซึ่งครูผู้สอนจะสามารถสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างไร หากตัวของครูเองก็ถูกบังคับให้ต้องเรียนรู้ ดังนั้น ดิฉันขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ขึ้น และ หวังว่า จะเป็นแหล่งความรู้ที่เพื่อนครูทุกคนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพต่อไป ” น.ส.ตรีนุช กล่าว.

สำหรับคุณครูหลายคนที่ยังมีความกังวลใจว่าทางสถานศึกษาจะบังคับให้เข้าร่วมในกิจกรรม และต้องทำรายงานการเรียนรู้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเตรียมการสอนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ ซึ่งครูผู้สอนจะสามารถสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างไร ตนขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น จะเป็นแหล่งความรู้ที่เพื่อนครูทุกคน สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ และ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป

บทความแนะนำ